پایانِ پایان

برای طبیعت پایانی نیست.ما از طبیعت جدا نیستیم و در واقع این خود اوست که انسان را در مسیر تکامل قرار داده و می دهد.هر چند امروزه تمام تلاشمان را کرده ایم به آن آسیب برسانیم و نابودش کنیم اما خاصیت او این است که از خود بر آمده و ویژگی شکوفایی را در خود دارد و دوباره و دوباره از نو متولد می شود.

 

 

 

 

فهرست