هشدار به همه(1388)

 

اوک را در نظر بگیرید

دارد منقرض می شود چون یادش رفته چطور بپرد و تنها می تواند راه برود.

انسان را در نظر بگیرید با آنکه راه هم می رود منقرض می شود

چون یادش رفته چطور راه برود و یاد گرفته چطور قبل از آنکه فکر کند بپرد. (آگدن نش)

 

 

فهرست