فصل

از خرابه های سينما بهمن سنندج برای من پوزتيوهای به جا ماند که بعد از نگاه کردن کيلومترها نگاتيو به صورت دستی،آنها را به موضوعات مختلفی دسته بندی کردم.از ميان آنها مجموعه ای از زنان سينمای ايران برايم جذابيت خاصی پيدا کرد زنانی که سالها بر روی پرده ی سينما به تماشايشان نشسته بوديم و خواهيم نشست.از لا به لای گريم ها،روسری ها و چادرها  چيزی درونی تر،از هستی زنان خود را به نمايش می گذارد،هست بودنی که آينده اش اکنون من شد و آینده ترش اکنون نسلی دیگر.مجموعه ی سیزن ترکیبی از سینما و زن و هچنین به ایهام اشاره دارد به فصل در زبان انگلیسی،فصلی که از هستی درون و بیرون زنان حکایت دارد.

 

      

         

فهرست