عکسعسل

برای طاها کریمی و فیلم کوهستان قندیل 35:37 -32:31

ویدیوی حاضر باز تولید سکانسی از فیلم کوهستان قندیل به کارگردانی طاها کریمی است، که به لحاظ فرم به سکانس فیلم نزدیک اما دو راه مختلف را برای بیان حس و تفکر خود از جنگ نشان می دهند.

(این سکانس از فیلم درباره ی مردی است که وسائل های مبارزان قندیل را در میان عسل پنهان می کند تا از چشم سربازان بعثی دور بماند و آنها را به دست خانواده های مبارزان می رساند تا کمی از نگرانیشان کم کند و در ویدیوی عکسعسل ، عکس های که در عسل پنهان می شوند در واقع از جنگ های نقاط مختلف دنیا است که در یک مکان مشترک اتفاق افتاده اند)

“چهره همه ی جنگ های جهان یکی است. دستگاه عظیم جنگ، هستی بشر را می بلعد. جهان گشایان راه هایی بس زیباتر از گذشته را، برای گسترش جنگ به کار می برند، و آنان که خود رزمنده نیستند و حتی مهره ی کوچکی از جنگ به حساب نمی آیند،گم و گیج اند و نمی توانند کارهایی که می خواهندرا انجام دهند. اینان به دنبال نشانه اند.نشانه های هرچند کوچک تا راهی برای رهایی از سر درگمی درونی خود بیابند.”

 

فهرست