ضربدر(ویدیو چیدمان)

ایده این اثر از سال های جنگ گرفته شده.روزهایی که روی شیشه ی پنجره ها را ضربدری بزرگ از نوار چسپ کاغذی می زدند،تا از موج انفجار جلوگیری کرده باشند. ضربدر نشانه ای از مفاهیم  نفی و تایید است،مفاهیم نا آشنایی برای ما بچه ها که پشت پنجره ها بازی می کردیم و دنیا را از پس آن ضربدرها تجربه می کردیم.

 

 

 

فهرست