بازی

کودکان با آنچه که بازی می کنند در هر گوشه از زندگی مادران پیدا است.در پس زمینه تمام بازی های کودکان،آنها حضور دارند و زندگی مادران گاه هم خوان و گاه در تضاد با این بازی ها در جریان است.شاید بازی کودکان سرنوشت محتوم ما را در خود دارد.آنها در بازی هایشان می جنگند… مادران در زندگیشان می جنگند،آنها می سازند…مادران می سازند،آنها می گریزند…مادران می گریزند.

 

 

فهرست