شهر با آدم هایش زنده است با آرزوها،خیال ها،احساس های خوب و بد،فکر های بکر،رویاهای تلخ و شیرین،گریه ها و ناله ها،افسردگی ها،شادی ها، خنده ها…  اما بعضی از ما بازیمان می گیرد، می کشیم ومی سوزانیم و خراب می کنیم بی توجه به این که در شهر میلیون ها کودک،میلیون ها امید،میلیون ها ذهن، میلیون ها عشق در آتشِ بازی ما می سوزند.

چیدمان حاضر بازسازی قسمتی کوچک از شهر سنندج با پارافین است که میدان اصلی شهر(آزادی) در آن جای گرفته. در چند دهه ی گذشته این میدان بستر تصمیم های زیادی برای اداره این شهر بوده که بازتاب آن ها برای ما به شکل چیدمان حاضر در آمده است.

 

شیلان برهانی-آرش زمان

 

 

 

                                                  

فهرست